CSS Vertical Dropdown Menus Css3Menu.com

   
       
  Gereken Belgeler      
 

Kapasite Raporu
Gerekli yatırımların tamamlandığını belirten ve yetiştiricinin İl veya İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden temin edeceği kapasite raporudur. İşletme kapasitenizin, getireceğiniz damızlık hayvanların bakım ve besleme koşullarının sağlayabileceğini onaylayan bir belgedir.
Dilekçe
Hangi ülkeden, hangi ırk ve ne sayıda hayvan ithal edilmek istendiğine dair yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş kişi tarafından imzalı ve kaşeli belge.
Proforma Fatura
Fatura numarası ve tarihi kapsayan Türkçe tercümeli 1 adet asıl, 3 adet suret (Gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrüğe ibraz edilecek orijinal faturadaki ve Bakanlık tarafından belirlenmiş teknik şartnamedeki bilgileri içeren kaşe ve imzalı belge). Şirketimiz tarafından verilecektir.
Kontrol Belgesi
Kuruluşun kaşesinin ve yetkili kişinin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış Dış Ticaret Standardizasyon Tebliğinde yayımlanan örneğe uygun olarak düzenlenmiş 4 nüsha belge.
Taahhütname
İthalat talebinde bulunan firma veya şahıslardan alınacak ve ithalat suretiyle temin ettikleri damızlık hayvanları küçükbaşlarda 3 yıl, büyükbaşlarda 5 yıl boyunca işletmelerinde tutacaklarına dair şartı da kapsayan, noter onaylı belge verilecektir.
İmza sirküleri
Alıcı, tüzel kişiler veya şahıslarda noter onaylı imza sirküsü.
Ticaret Sicil Gazetesi
Vekaletname